ΒΆ
welcome to the art place of suspicious triangle . . .
we are an independent studio of experienced artists
trained in the skills of

you are safe in the hands of suspicious triangle
art place space installation
s u s p i c i o u s . t r i a n g l e
s h o w c a s e . . . . . . . . . . .
aeeA*A&E*)900..> version 1 3rr.###############

e